T & C Long Stay

I get scared, but I still roll the dice
You can lose your fictions by thinking ’bout it twice
I’m not good at taking orders, following advice
Sometimes I know I’m gonna crash and burn
But if I do, I’ll do it on my terms
I stand up, even when I’m gonna fall
I speak out, when I can’t find the words at all
I’ll keep giving it my best when there’s no hope at all
I get tripped up by the things I haven’t learned
If I do, I’ll do it on my terms

I don’t need your permission, and I don’t need your blessing
I’m doing it for me, it’s not you that I’m impressing
Oh how I live my life, is none of your concern
You can have me, but only on my terms

ALGEMENE VOORWAARDEN LONG STAY

ARTIKEL 1.                BESTEMMING

De woonunits in Yust Antwerpen zijn uitsluitend bestemd voor bewoning voor een voorafbepaalde en beperkte duur, zonder dat het de Huurder is toegelaten zijn hoofdverblijfplaats te vestigen in de woonunit.

Het vestigen van de hoofdverblijfplaats in de gehuurde woonunit(s) is uitdrukkelijk verboden.

De Huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst effectief voor deze bestemming te gebruiken. De bestemming van het goed mag in geen geval worden gewijzigd.

Iedere woonunit is bestemd voor bewoning door maximaal twee personen. De Huurder deelt voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst mee aan de Verhuurder of de woonunit(s) door één of twee personen zullen worden bewoond. Indien blijkt dat er meer personen in de woonunit(s) verblijven dan aangegeven door de Huurder, is onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaalbedrag van de maandelijkse vergoedingen verschuldigd door de Huurder.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze huurovereenkomst onderworpen is aan het gemene huurrecht en niet onder het toepassingsgebied valt van de wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuur, noch van afdeling 2, hoofdstuk II, titel VIII, boek III van het Burgerlijk Wetboek aangaande de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder.

ARTIKEL 2.                MINIMUM EN MAXIMUMDUUR

De duur van de huur van de woonunits bedraagt minstens één maand en maximum 12 maanden en kan uitsluitend worden aangegaan per maand. Op de minimum- en maximumduur zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Iedere huurovereenkomst neemt telkens een aanvang op de eerste of de vijftiende van de maand, ongeacht het tijdstip waarop de Huurder incheckt in de woonunit. Indien de Huurder later incheckt dan de eerste of de vijftiende van de maand kan dit onder geen beding aanleiding geven tot een vermindering van de Maandelijkse vergoeding.

Een verlenging van de huurovereenkomst is niet mogelijk. Het staat de Huurder evenwel uiteraard vrij om een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten na het beëindigen van zijn eerder afgesloten huurovereenkomst. Dit kan geenszins worden beschouwd als een voortzetting van de eerder afgesloten huurovereenkomst maar betreft een nieuwe overeenkomst die wordt afgesloten tegen de tarieven en voorwaarden die gelden op het ogenblik van het afsluiten van de nieuwe huurovereenkomst. Onder geen enkele omstandigheid is er een stilzwijgende verlenging van de huur toegestaan.

Bij de bepaling van de tarieven wordt geen rekening gehouden met voorgaande huurperiodes, ook niet indien de aanvang van de nieuwe huurperiode onmiddellijk aansluit op een beëindigde huurperiode.

Bij een nieuwe huurperiode die onmiddellijk aansluit op een beëindigde huurperiode, kan de Verhuurder de beschikbaarheid van de eerder gehuurde woonunit(s) niet garanderen.

ARTIKEL 3.                CHECK IN / CHECK OUT

Check in is mogelijk op de eerste dag van het verblijf vanaf 17u00. Bij een vroegere aankomst kan Yust Antwerpen de beschikbaarheid van de woonunit(s) niet garanderen.

Check out dient op de laatste dag van het verblijf te gebeuren voor 11u00. In geval van laattijdige check out is een vergoeding verschuldigd van 10,00 EUR per uur (met een maximum van drie uur). Vanaf drie uur na de voorziene check-out wordt een volledige nacht verblijf aangerekend aan het hoteltarief.

ARTIKEL 4.                OPZEGMOGELIJKHEDEN HUURDER

In beginsel eindigt iedere huurovereenkomst van rechtswege bij het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, zonder dat een voorafgaande opzegging vereist is.

De Huurder kan de huurovereenkomst evenwel maandelijks – vóór het einde van ieder maandelijkse huurperiode – beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand. De Huurder richt deze opzeg per aangetekend schrijven aan de Verhuurder. De opzeggingstermijn neemt vervolgens een aanvang de eerste dag van de maandelijkse huurperiode, zijnde de eerste of de vijftiende van de maand, volgend op de maandelijkse huurperiode tijdens dewelke de opzegging is gedaan.

Indien de duurtijd van de huur ingevolge een opzegging op grond van dit artikel binnen een andere tariefklasse (zoals omschreven in Artikel 4) valt, wordt de huurovereenkomst geacht van bij aanvang te zijn aangegaan voor deze kortere duur en tegen het daarbij horende tarief. De Huurder zal alsdan op het ogenblik van de check out het verschil betalen tussen de reeds betaalde Maandelijkse vergoeding en de ingevolge de kortere duur werkelijk verschuldigde Maandelijkse vergoeding voor de volledige huurperiode.

ARTIKEL 5.                TARIEVEN

De Verhuurder hanteert gedifferentieerde tarieven voor de Basishuurprijs afhankelijk van de grootte van de gehuurde woonunit (normal of XL) en de duur van de huur. Zo zullen voor verhuringen die vallen binnen het bereik van de volgende drie periodes afzonderlijke tarieven worden gehanteerd:

  • huurperiode van 1 t.e.m. 6 maanden;
  • huurperiode van 7 t.e.m. 11 maanden;
  • huurperiode van 12 maanden.

De Maandelijkse Vergoeding is steeds verschuldigd per maand en in EURO.

De tarieven voor iedere component van de Maandelijkse Vergoeding kunnen gewijzigd worden. De tarieven die van toepassing zijn op de huurovereenkomst tussen partijen zijn deze die van kracht zijn op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst

ARTIKEL 6.                BESCHIKBAARHEID PER PRIJSKLASSE

Per duurtijd van de huur zijn een aantal woonunits voorbehouden als volgt:

–       een aantal woonunits voor een huurperiode van 1 t.e.m. 6 maanden;

  • een aantal woonunits voor een huurperiode van 7 t.e.m. 11 maanden;

–       een aantal woonunits voor een huurperiode 12 maanden.

Indien er op het ogenblik van het ondertekenen van de huurovereenkomst voor de duur van de huur geen woonunits beschikbaar zijn gekoppeld aan de gewenste huurperiode, heeft de Verhuurder het recht om de Huurder te weigeren, onafgezien van de beschikbare woonunits voor andere huurperiodes.

ARTIKEL 7.                TOEWIJZING WOONUNIT(S)

De Verhuurder wijst bij de aanmaak van de huurovereenkomst eenzijdig een woonunit / woonunits toe aan de Huurder. De Huurder kan zich in beginsel niet verzetten tegen deze toewijziging.

In onderling overleg en afhankelijk van de beschikbaarheid in kan een toegewezen woonunit evenwel ten laatste op het ogenblik van de check in worden gewisseld.

De Verhuurder behoudt zich het recht voor om om operationele redenen voorafgaand aan de aanvang van de huur of gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan de Huurder een andere woonunit toe te te wijzen. De Huurder kan zich hiertegen niet verzetten, noch hiervoor enige vergoeding eisen van de Verhuurder.

ARTIKEL 8.                KEY CARD

Bij de check in wordt één geactiveerde Key Card per persoon ter beschikking gesteld. Op verzoek van de Huurder kunnen één of meerdere extra Key Cards ter beschikking worden gesteld tegen een vergoeding van 10,00 EUR per Key Card.

In geval van verlies, beschadiging of niet teruggave ven de Key Card bij de check out wordt eveneens een vergoeding van 10,00 EUR aangerekend.

ARTIKEL 9.                PLAATSBESCHRIJVING / CHECK LIST

Partijen maken een omstandige plaatsbeschrijving van de verhuurde woonunit(s) op.

Bij de check in overhandigt de Verhuurder aan de Huurder hiervoor een check list met een gedetailleerde omschrijving van de woonunit(s) en een overzicht van de hierin aanwezige meubels, voorzieningen en decoratie.

De Huurder controleert onmiddellijk de verhuurde woonunit(s) aan de hand van de check list. Iedere schade, gebrek of onregelmatigheid dient als opmerking te worden vermeld op het formulier. Na het invullen van de check list en een finale controle door de Verhuurder, wordt de check list door beide partijen ondertekend. De Huurder ontvangt een exemplaar van de ondertekende check list.

De woonunit(s) dienen door de Huurder te worden teruggegeven in de staat waarin deze zich bevond(en) op het ogenblik van de check in.

Bij de check out wordt door partijen opnieuw gezamenlijk een plaatsbeschrijving georganiseerd aan de hand van de bij de check in ingevulde check list. Vergoedingen verbonden aan schade, gebreken of iedere andere onregelmatigheid te wijten aan de Huurder zullen in eerste instantie afgetrokken worden van de waarborg.

De check list maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst.

ARTIKEL 10.              WAARBORG

De Huurder is een waarborg verschuldigd. Hij ontvangt hiervoor voorafgaand aan de aanvang van het verblijf een factuur. De Huurder respecteert de betalingstermijn vermeld op de factuur.

Onafgezien van het tijdstip van de facturatie van de waarborg, dient deze uiterlijk op het ogenblik van de check in te zijn betaald.

De waarborg wordt door de Verhuurder teruggestort bij het einde van de huurperiode indien alle openstaande bedragen door de Huurder zijn voldaan en geen schade, diefstal, gebreken of onregelmatigheden werden vastgesteld n.a.v. de uitgaande plaatsbeschrijving. De Verhuurder stort de waarborg terug op het rekeningnummer van de Huurder vanwaar de waarborg initieel werd betaald.

ARTIKEL 11.              BETALINGSMODALITEITEN EN VERZUIM

Afhankelijk van de aanvangsdatum van de huurperiode op de eerste of de vijftiende van de maand, is de maandelijkse vergoeding voor de Basishuurprijs, Utilities en eventuele Supplementen verschuldigd respectievelijk vóór de eerste of vóór de vijftiende van de maand. De Verhuurder bezorgt hiervoor tijdig een factuur aan de Huurder.

De Basishuurprijs, Utilities en eventuele Supplementen voor de eerste maand van het verblijf van de Huurder dienen uiterlijk op het ogenblik van de check in te zijn betaald.

De Aanvullende Diensten worden telkens na afloop van iedere maandelijkse huurperiode gefactureerd. De vergoeding voor de Aanvullende Diensten waarvan de Huurder tijdens de laatste maand van zijn verblijf gebruik maakt, dient bij de check out te worden betaald door de Huurder.

De Huurder beschikt over de volgende betalingsmogelijkheden:

–       Overschrijving

  • Overschrijving via stripe / paymentprovider
  • Bancontact
  • Kredietkaart

–       Sepa / domiciliëring

Bij niet-tijdige betaling is de Huurder van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag van de betaling. De Huurder is in dat geval tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag wegens de veroorzaakte administratie- en inningskosten.

De Verhuurder behoudt zich bij (gedeeltelijke) niet- of laattijdige betaling bovendien het recht voor om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De vergoedingen voor de volledige huurperiode blijven onverminderd verschuldigd, evenals eventuele vergoedingen wegens huurschade en administratieve kosten.

ARTIKEL 12.              UTILITIES

De Huurder betaalt maandelijks een vergoeding voor de in artikel Bvan de bijzondere voorwaarden vermelde basisvoorzieningen.

Deze vergoeding gaat uit van een normaal gebruikvan deze basisvoorzieningen. Bovenmatig gebruik zal worden aangerekend aan de Huurder. De Huurder weerhoudt zich bovendien van iedere handeling of nalaten die de goede werking van de toegekende basisvoorzieningen zou schaden.

ARTIKEL 13.              SUPPLEMENTEN

13.01       Supplement 1: Volledig gemeubileerd

De Huurder kan opteren voor supplement 1: de volledige bemeubeling van het appartement.

Dit supplement omvat o.a. een volledige uitgeruste keuken met keukenhanddoeken, een koffiezetapparaat, een koelkast, een vaatwasser en combi oven; een marmeren eettafel met vier stoelen; een dubbel bed met kussens, dekbed en bedlinnen; een zitkamer met sofa en 40-inch TV; een badkamer met douche, handdoeken en apart toilet; een kleerkast. Daarnaast wordt de woonunit voorzien van decoratie, vuilnisbakken, kledinghangers, etc.

Het bedlinnen en de handdoeken zijn aanwezig in de woonunit bij de check in. Tevens inbegrepen in dit supplement is de mogelijkheid voor de Huurder om wekelijks bij de receptie of in een daartoe voorziene wasbox ter hoogte van de receptie het gebruikte bedlinnen en de gebruikte handdoeken om te wisselen voor schone exemplaren.

13.02       Supplement 2: Wekelijkse schoonmaakservice

De Huurder kan opteren voor supplement 2: de wekelijkse schoonmaakservice.

Dit supplement omvat het verwijderen van spinnenwebben; opmaken van het bed, schoonmaak van de keuken en badkamer; afstoffen van de meubels, decoratie, TV, etc.; afstoffen van radiatoren, vensterbanken, deuren, schakelaars, etc.; schoonmaak van de vloer met een i-mop; afvalophaling in de unit.

Voorafgaand aan de wekelijkse schoonmaakbeurt ruimt de Huurder de woonunit(s) op en zorgt hij ervoor dat de afwas gedaan is. Indien dit niet gebeurd is, is de Verhuurder gerechtigd om de schoonmaakbeurt te weigeren en een schadevergoeding van 150,00 EUR aan te rekenen.

De Huurder erkent dat de medewerkers van de schoonmaakdienst desgevallend zijn persoonlijke spullen  dienen te verplaatsen om de woonunit(s) normaal te kunnen schoonmaken. Hij verklaart hiertegen geen bezwaar te hebben.

Het is de Huurder niet toegelaten om beroep te doen op een externe schoonmaakdienst. Het staat de Huurder uiteraard wel vrij om de woonunit zelf schoon te maken. Indien de Huurder niet opteert voor supplement 2, zal de Verhuurder maandelijks controleren of de woonunit schoon is en zich in voldoende staat van onderhoud bevindt. De Huurder dient hiervoor toegang te verschaffen aan de Verhuurder. De Verhuurder zal de Huurder tijdig op de hoogte brengen van het tijdstip van de controle. De Huurder is niet verplicht tijdens deze controle aanwezig te zijn.

ARTIKEL 14.              ANNULATIEBELEID

Onverminderd de opzegmogelijkheden voor de Huurder tijdens de duur van de huurovereenkomst vermeld in Artikel 3van de algemene voorwaarden, is huidig artikel van toepassing bij een annulatie voorafgaand aan de aanvang van de huur.

De Huurder is geen vergoeding verschuldigd indien hij zijn verblijf meer dan 30 dagen voor de aanvang van de huurovereenkomst annuleert.

Vindt de annulatie minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurovereenkomst plaats, dan is de Huurder als annulatievergoeding het volledige bedrag van de waarborg verschuldigd aan de Verhuurder.

Een laattijdig (minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huuroveenkomst) verzoek tot vermindering van de duur van de huur wordt beschouwd als een annulering in de zin van dit artikel.

ARTIKEL 15.              VERBOD OP HUISDIEREN

Huisdieren zijn niet toegestaan.

ARTIKEL 16.              RETENTIERECHT

Bij het niet-nakomen van betalingsverplichtingen door de Huurder, heeft de Verhuurder het recht om door de Huurder in bewaring gegeven goederen in zijn bezit te houden tot op het ogenblik van de algehele betaling van de achterstallige bedragen.

ARTIKEL 17.              VERBOD VAN OVERDRACHT EN ONDERVERHURING

De overdracht van huidige huurovereenkomst of de onderverhuring van de verhuurde woonunit(s) is niet toegelaten. Ook het aanbieden van deze unit(s) via airbnb is verboden.

Gelet op dit algemene verbod, kan de Huurder zich in geen enkele omstandigheid beroepen op een stilzwijgende instemming van de Verhuurder.

ARTIKEL 18.              ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

De Verhuurder stelt de woonunit(s) in goede staat van onderhoud ter beschikking van de Huurder.

De Huurder verbindt zich er toe de woonunit(s) en de hierin aanwezige meubels, decoratie, materialen etc. gedurende de volledige duur van de huur in goede staat van onderhoud te houden en op het einde van de huur terug te geven in de staat waarin deze zich bevond(en) op het ogenblikvan de check in. Hij kan hiervoor onder meer beroep doen op de wekelijkse schoonmaakservice die de Verhuurder aanbiedt:

–       Indien de Huurder opteert voor supplement 2: wekelijkse schoonmaakservice verschaft hij op het door de Verhuurder meegedeelde tijdstip toegang aan het onderhoudspersoneel.

–       Indien de Huurder niet opteert voor supplement 2: wekelijkse schoonmaakservice verschaft hij minstens één keer per maand toegang aan de Verhuurder om de staat van onderhoud van de woonunit(s) te controleren.

De Huurder verwittigt de Verhuurder onmiddellijk indien er zich schade voordoet of dreigt voor te doen. De Huurder is aansprakelijk voor iedere overlast en/of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks door hemzelf of zijn gasten en bezoekers worden veroorzaakt. De Huurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van normaal gebruik of slijtage.

Het is de Huurder niet toegelaten veranderingen aan te brengen aan de woonunit(s), noch gaten, nagels of vijzen, lijm of kleefgum e.d. aan te brengen in de muren, vloeren of het plafond van de woonunit(s).

ARTIKEL 19.              AANSPRAKELIJKHEID

Aan de Verhuurder kan geen contractuele tekortkoming worden verweten indien deze tekortkoming het gevolg is van overmachtssituaties die niet aan hem toerekenbaar zijn, zoals (niet-limitatief) stakingen, brand, overheidsacties, terreurdreiging, etc.

De Huurder is aansprakelijk voor iedere schade of overlast veroorzaakt aan of in het gebouw of de woonunit(s), behoudens indien de schade het gevolg is van normaal gebruik of slijtage.

Indien er zich schade of een verlies voordoet ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in hoofde van een dienstverlener van de Verhuurder, zal de vergoeding van de schade of het verlies aan de Huurder beperkt zijn tot de vergoeding die de Verhuurder ontvangt van de betrokken dienstverlener.

De aansprakelijkheid van de Verhuurder is in ieder geval beperkt tot de waarde van de huurovereenkomst of de vergoeding die door een derde of de verzekeringsmaatschappij aan de Verhuurder wordt betaald als compensatie voor de geleden schade of het verlies.

De Huurder dient voor iedere schade aan, dan wel verlies of diefstal van, zijn goederen aan te tonen dat dit plaatsvond in de woonunit en te wijten is aan bepaalde handelingen of nalatigheden van de Verhuurder of dienstverleners van de Verhuurder. Behoudens indien de Huurder dit bewijs levert, is de Verhuurder of de door hem aangestelde dienstverlener niet aansprakelijk voor schade aan goederen en personen, verlies of diefstal.

De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of verlies waarvoor de Huurder verzekerd is of had moeten zijn.

De Huurder staat zelf in voor de gasten en bezoekers aan wie hij de toegang tot het gebouw en/of de woonunit(s) verleent. De Verhuurder kan niet worden aangesproken voor schade of verlies veroorzaakt door deze personen, noch voor schade of overlast veroorzaakt door bepaalde goederen die de Huurder of zijn gasten het gebouw binnenbrengen. De Huurder is zelf aansprakelijk voor iedere schade veroorzaakt door zijn eigen (al dan niet onrechtmatige) handelingen of nalaten of dat van zijn gasten en bezoekers. Hetzelfde geldt voor dieren die de Huurder of zijn gasten en bezoekers onder hun bewaring hebben.

Onverminderd het voorgaande, is de Verhuurder aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen die door de Huurder aan de Verhuurder tegen vergoeding in bewaring zijn gegeven. De vergoeding van de schade of het verlies zal evenwel beperkt zijn tot de marktwaarde van het betreffende goed / de betreffende goederen. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor de inhoud van de in bewaring gegeven goederen. Zo zal bijvoorbeeld de inhoud van een portefeuille slechts vergoed worden indien de Huurder deze op het ogenblik van de inbewaargeving middels een schriftelijke verklaring heeft meegedeeld aan de Verhuurder. De Verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor goederen die niet tegen betaling in bewaring zijn gegeven.

ARTIKEL 20.              TOEGANG TOT DE WOONUNITS DOOR DE VERHUURDER

Onverminderd Artikel 12.02en Artikel 17, heeft de Verhuurder in geval van dringende noodzakelijkheid te allen tijde toegang tot de woonunit(s), evenals om veiligheidsredenen of bij een gegrond vermoeden dat de huurder illegale praktijken of handelingen in strijd met de algemene voorwaarden en het Huisreglement uitvoert in de woonunit(s).

ARTIKEL 21.              ONMOGELIJKHEID TOT UITVOERING / OVERMACHT

Behoudens in geval van overmacht, biedt de Verhuurder aan de Huurder een alternatieve en gelijkwaardige accommodatie in dezelfde stad aan, indien hij niet in staat is om de huurovereenkomst met de Huurder uit te voeren. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de Verhuurder.

In geval van overmacht heeft de Verhuurder het recht om de uitvoering van de huurovereenkomst op te schorten, zonder dat de Huurder hiervoor enige compensatie van de Verhuurder kan vorderen.

Onder overmacht wordt onder andere begrepen: stakingen, brand, overheidsacties, terreurdreiging, terrorisme, brand, storm, overstroming of waterschade, algemene storingen van elektriciteit, water, gas of internet.

ARTIKEL 22.              HUISREGLEMENT

De Verhuurder heeft een Huisreglement opgesteld met regels en richtlijnen om het rustig genot van de iedere huurder te waarborgen.

Het Huisreglement maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst. Door de ondertekening van deze huurovereenkomst verklaart de Huurder zich akkoord met het Huisreglement en verbindt hij zich er toe de hierin opgenomen regels te respecteren en zich te gedragen als een goed huisvader.

ARTIKEL 23.              BEËINDIGING VAN DE HUUROVEREENKOMST DOOR DE VERHUURDER

De Verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst en alle hierin opgenomen diensten eenzijdig te beëindigen ten laste van de Huurder bij een schending van de bepalingen van deze huurovereenkomst of het Huisreglement door de Huurder. Dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige compensatie voor de Huurder.

De vergoedingen voor de volledige huurperiode blijven onverminderd verschuldigd. De Verhuurder behoudt zich bovendien het recht voor om alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade ten gevolge van de schending van de bepalingen van deze huurovereenkomst of het Huisreglement te verhalen op de Huurder. De ingevolge dit artikel verschuldigde vergoedingen worden in eerste instantie afgetrokken van de waarborg.

ARTIKEL 24.              VERZEKERINGEN

De Verhuurder verzekert het gebouw voor zijn volledige oprichtingswaarde. Dit bij een erkende verzekeringsmaatschappij en gedurende de ganse duur van de huurovereenkomst voor minstens de volgende risico’s: brand, overstroming, storm, aardbeving, waterschade, ontploffingen, elektrische risico’s, etc.

ARTIKEL 25.              BELASTINGEN EN TAKSEN

De Verhuurder draagt alle belastingen en taksen met betrekking tot de verhuurde woonunit(s), met uitzondering van de onroerende voorheffing met betrekking tot de gehuurde woonunit(s) en de gebeurlijk aan de stad Antwerpen verschuldigde City Taks.

ARTIKEL 26.              BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De Verhuurder garandeert de bescherming van de persoonsgegevens van de Huurder overeenkomstig de toepasselijke richtlijnen en wetgeving.

De Privacyverklaring van de Verhuurder kan worden geraadpleegd op www.yust.be.

ARTIKEL 27.              WIJZIGING

De Verhuurder kan de algemene voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De algemene voorwaarden die gelden op het ogenblik van de ondertekening van de huurovereenkomst zijn bindend tussen de partijen.

Ook het Huisreglement kan wijzigingen ondergaan. Indien deze wijzigingen plaatsvinden tijdens de huurperiode, brengt de Verhuurder deze per e-mail ter kennis van de Huurder. De wijzigingen aan het Huisreglement treden onmiddellijk na de kennisgeving aan de Huurder in werking.

ARTIKEL 28.              TOEPASSELIJK RECHT EN BETWISTINGEN

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Iedere betwisting tussen partijen met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van huidige overeenkomst zal definitief worden beslecht in het Nederlands voor de rechtbanken van de provincie Antwerpen, afdeling Antwerpen.

ARTIKEL 29.              NIETIGHEID

Ingeval van nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van onderhavige overeenkomst, verbinden partijen zich ertoe deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling met een zo gelijk mogelijk economisch en juridisch effect.

ARTIKEL 30.              HOOFDINGEN

Titels en hoofdingen voorkomend in deze overeenkomst zijn louter indicatief en drukken niet de overeenkomst van partijen uit. Er zal geen rekening mee worden gehouden voor de interpretatie van de bepalingen van onderhavige overeenkomst.

Aldus opgemaakt te Antwerpen op #, in twee exemplaren, voor akkoord ondertekend door beide partijen. Iedere partij erkent één origineel ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.

Get in touch

Need some more information? Happy to help! Call for free, or shoot an e-mail.

+32 3 302 30 20

antwerp@yust.be

Coveliersstraat 6,
2600 Antwerp, Belgium