T & C Hotel

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Algemeen

Huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere terbeschikkingstelling van (slaap)ruimtes en eventueel bijhorende faciliteiten en/of diensten door YUST Hotel Antwerp NV en YUST Food & Events NV, hierna genoemd “YUST”, voor de organisatie van overnachtingen, activiteiten of evenementen door derden, hierna genoemd de “Klant”, zoals omschreven in de offerte.

Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met het huisregelement en de door de Klant aanvaarde offerte de overeenkomst tussen partijen.

Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden doet de Klant uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden, met inbegrip van deze die zouden vermeld zijn in enig document voorafgaand aan de goedkeuring van onderhavige Algemene Voorwaarden. De eigen algemene voorwaarden van de Klant zijn bijgevolg niet tegenstelbaar aan YUST.

Artikel 2. Betalingsmodaliteiten

Alle prijzen vermeld in de offerte zijn in EURO.

Ter bevestiging van de offerte behoudt YUST zich het recht om één of meerdere voorschot facturen op te maken. Deze voorschotten zullen op de eindfactuur in mindering gebracht worden.

Zowel de voorschotten als de eindfacturen dienen te worden betaald aan de online betalingsprovider, STICHTING MOLLIE PAYMENTS met vermelding van de gestructureerde mededeling vermeld op de factuur.

Indien de Klant nalaat de voorschotten binnen de op de factuur voorziene termijn te betalen, heeft YUST het recht om de goedgekeurde offerte zonder enige vergoeding te annuleren. YUST rekent in dat geval een compensatie aan gelijk aan de annuleringskosten die op het moment van opeisbaarheid van de voorschotten van toepassing waren. De Klant is de enige contractpartij van YUST en als enige verantwoordelijk voor correcte en tijdige betaling.

In geval van niet- of laattijdige betaling is YUST daarenboven gerechtigd om van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten van 3% per begonnen maand aan te rekenen, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 150,00 EUR).

De prijzen zijn vatbaar voor herziening indien er meer dan zes maanden verstrijken tussen de reserveringsbevestiging en het verblijf / het plaatsvinden van het evenement / de activiteit en er zich onverwachte prijsstijgingen voordoen ten gevolge van bijvoorbeeld bijkomende belastingen, prijsstijging van gebruikte materialen en/of goederen.

Bij een vermindering van meer dan 30% van de prijs op de goedgekeurde offerte heeft YUST het recht om ook de prijzen voor het overige deel van de offerte te herizen.

Artikel 3. Annulatiebeleid

Het volgende annulatie- en terugbetalingsbeleid geldt bij een gehele of gedeeltelijke annulering door de Klant:

 • Annulering (meer dan) 60 dagen voor de geplande aankomstdatum: geen schadevergoeding verschuldigd door de klant, wel aanrekening van 50,00 EUR administratieve kost;
 • Annulering tussen de 59ste en de 15de dag voor de geplande aankomstdatum: schadevergoeding van 40% van de totale vergoeding verschuldigd door de Klant;
 • Annulering tussen de 14e en de 7de dag voor de geplande aankomstdatum: schadevergoeding van 70% van de totale vergoeding verschuldigd door de Klant;
 • Annulering minder dan 7 dagen voor de geplande aankomstdatum: schadevergoeding van 100% van de totale vergoeding verschuldigd door de Klant.

Een verzoek tot vermindering van de gereserveerde verblijfsduur of het aantal personen wordt beschouwd als een annulering van het verblijf voor de betreffende verminderde periode of het betreffende verminderde aantal personen.

Voormelde annuleringsvergoedingen gelden onverminderd eventuele bijkomende vergoedingen wegens reeds door YUST gemaakte kosten, geplaatste bestellingen of strengere annulatievoorwaarden van derden. De annuleringsvergoedingen worden opeisbaar op het ogenblik van de annulering door de Klant en zijn betaalbaar binnen de tien kalenderdagen. De reeds betaalde voorschotten worden in mindering gebracht van de verschuldigde annuleringsvergoeding.

Artikel 4. Gebruik voorzieningen

YUST stelt een aantal basisvoorzieningen ter beschikking van de Klant (water, elektriciteit, verwarming, wifi).

Bovenmatig gebruik van deze voorzieningen zal worden aangerekend aan de Klant. Onder andere het opladen van elektrische (deel)steps, (deel)fietsen e.d., anderen dan deze ter beschikking gesteld door YUST, is uitdrukkelijk verboden. De eigen fietsen en de fietsen ter beschikking gesteld door YUST kunnen worden opgeladen in de daartoe voorziene stopcontacten.

Artikel 5. Beëindiging van de overeenkomst door YUST

YUST kan de overeenkomst onmiddellijk en op ieder ogenblik beëindigen per aangetekend schrijven in geval van een ernstige fout van de Klant, waarvan enkele voorbeelden in de onderstaande, niet-limitatieve lijst:

 • De schending door de Klant van deze algemene vooraarden of het Huisreglement.
 • De eenzijdige wijziging door de Klant van het voorwerp van het evenement of de activiteit.
 • De betalingen worden niet binnen de opgegeven termijnen door de Klant uitgevoerd.
 • De Klant houdt zich niet aan de veiligheids- en geluidsregels of de contractuele, administratieve, wettelijke of regelgevende verplichtingen in verband met de organisatie van het evenement / de activiteit.
 • Het niet afsluiten door de Klant van de vereiste verzekeringen.
 • Staking van betaling, faillissement of opstart van een WCO-procedure bij de Klant.
 • Er bestaan concrete aanwijzingen voor mogelijke inbreuken op de veiligheid of de openbare orde.

In geval van beëindiging van de overeenkomst ten gevolge van een ernstige fout van de Klant, dient de Klant de volledige prijs te betalen, onverminderd de vergoeding van de door YUST geleden schade ingevolge deze ernstige fout. Alle verbintenissen, kosten of uitgaven die YUST is aangegaan voor rekening van de Klant, dienen door de Klant betaald te worden. Al deze bedragen worden onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

Artikel 6. Verbod op huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De Klant verwittigt YUST onmiddellijk indien er zich schade voordoet of dreigt voor te doen in de kamers of dorms, in de terbeschikkinggestelde ruimtes(s) (zowel aan de ruimte zelf, als aan goederen of installaties), dan wel in de publiek toegankelijke ruimtes van YUST. De Klant is aansprakelijk voor iedere overlast en schade die rechtstreeks of onrechtstreeks door hemzelf of zijn gasten en bezoekers worden veroorzaakt, behoudens indien de schade het gevolg is van normaal gebruik of slijtage.

Voor iedere overlast of schade die door de Klant wordt aangericht en die aanleiding geeft tot extra schoonmaak- of wasdiensten wordt automatisch een forfaitaire vergoeding van 100,00 EUR aangerekend. Dit onverminderd de vergoeding voor de gebeurlijke reparatie of vervanging van beschadigd meubilair, gordijnen, decoratie e.d. of beschadigingen aan de kamers, dorms, terbeschikkinggestelde of publiek toegankelijke ruimte zelf.

Het is de Klant niet toegelaten veranderingen aan te brengen aan de kamers, dorms of terbeschikkingstelde ruimtes, noch gaten, nagels of vijzen, lijm of kleefgum e.d. aan te brengen in de muren, vloeren of het plafond van de kamers of dorms.

Aan YUST kan geen contractuele tekortkoming verweten worden indien deze het gevolg is van overmachtssituaties die niet aan hem toerekenbaar zijn, zoals (niet-limitatief) stakingen, brand, overheidsacties, terreurdreiging, etc.

Indien er zich schade of een verlies voordoet ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in hoofde van een dienstverlener van YUST, zal de vergoeding van de schade of het verlies aan de Klant beperkt zijn tot de vergoeding die YUST ontvangt van de betrokken dienstverlener.

De aansprakelijkheid van YUST is in ieder geval beperkt tot de waarde van de overeenkomst of de vergoeding die door een derde of de verzekeringsmaatschappij aan YUST wordt betaald als compensatie voor de geleden schade of het verlies.

De Klant dient voor iedere schade aan, dan wel verlies of diefstal van, zijn goederen aan te tonen dat dit plaatsvond in YUST en te wijten is aan bepaalde handelingen of nalatigheden van YUST of dienstverleners van YUST. Behoudens indien de Klant dit bewijs levert, is YUST of de door hem aangestelde dienstverlener niet aansprakelijk voor schade aan goederen en personen, verlies of diefstal.

Voor diefstal/beschadigingen van goederen van de Klant die tijdelijk opgeslagen worden op de parking of in de doorgang tussen de parking en de Coveliersstraat kan YUST nooit verantwoordelijk gesteld worden vermits deze ruimtes steeds publiek toegangkelijk zijn voor zowel bewoners van YUST als externen.

YUST is niet aansprakelijk voor schade of verlies waarvoor de Klant verzekerd is of had moeten zijn.

De Klant staat zelf in voor de gasten en genodigde aan wie hij toegang verleent tot het gebouw. YUST  kan niet worden aangesproken voor schade of verlies veroorzaakt door deze personen, noch voor schade of overlast veroorzaakt door bepaalde goederen die de Groep – de Klant het gebouw binnenbrengt. De Klant is zelf aansprakelijk voor iedere schade veroorzaakt door zijn eigen (al dan niet onrechtmatige) handelingen of nalaten of dat van zijn gasten en bezoekers. Hetzelfde geldt voor dieren die de Klant of zijn gasten en bezoekers onder hun bewaring hebben. Iedere door de Groep veroorzaakte schade wordt onmiddellijk aan hem aangerekend door YUST.

Onverminderd het voorgaande, is YUST aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen die door de Groep aan YUST tegen vergoeding in bewaring zijn gegeven. De vergoeding van de schade of het verlies zal evenwel beperkt zijn tot de marktwaarde van het betreffende goed / de betreffende goederen. YUST is niet aansprakelijk voor de inhoud van de in bewaring gegeven goederen. Zo zal bijvoorbeeld de inhoud van een portefeuille slechts vergoed worden indien de Groep deze op het ogenblik van de inbewaargeving middels een schriftelijke verklaring heeft meegedeeld aan YUST. YUST kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor goederen die niet tegen betaling in bewaring zijn gegeven.

Artikel 8. Onmogelijkheid tot uitvoering / Overmacht

In geval van overmacht heeft YUST het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat de Klant hiervoor enige compensatie van YUST kan vorderen.

Onder overmacht wordt onder andere begrepen: stakingen, brand, overheidsacties, terreurdreiging, terrorisme, brand, storm, overstroming of waterschade, algemene storingen van elektriciteit, water, gas of internet.

Artikel 9. Huisreglement

YUST heeft een Huisreglement opgesteld met regels en richtlijnen om het rustig genot van de iedere Groep te waarborgen.

Het Huisreglement maakt integraal deel uit van de overeenkomst. Door de ondertekening van deze overeenkomst verklaart de Groep zich akkoord met het Huisreglement en verbindt hij zich er toe de hierin opgenomen regels te respecteren en zich te gedragen als een goed huisvader.

Artikel 10. Verzekeringen

YUST verzekert het gebouw voor zijn volledige oprichtingswaarde. Dit bij een erkende verzekeringsmaatschappij en gedurende de ganse duur van de overeenkomst voor minstens de volgende risico’s: brand, overstroming, storm, aardbeving, waterschade, ontploffingen, elektrische risico’s, etc.

De Klant staat zelf in voor de verzekering van zijn persoonlijke objecten.

De Klant staat bovendien zelf in voor de verzekering van de geplande evenementen / activiteiten. Zo sluit hij minstens de volgende verzekeringen af:

 • Een verzekering van het type “BA Organisatie Evenementen”;
 • Een verzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid van de Klant en diens aangestelden dekt voor lichamelijke letsels of materiële schade aan derden.

De Klant is aansprakelijk voor iedere schade door hem of zijn aangestelden toegebracht aan het gebouw en de door YUST terbeschikkinggestelde installaties, materialen en goederen. De Klant beoordeelt vrij of hij het nuttig acht om deze risico’s te dekken.

De Klant deelt op eenvoudig verzoek van YUST een kopie van de afgesloten polissen mee.

Artikel 11. Volledige overeenkomst

De reserveringsbevestiging/offerte, huidige Algemene Voorwaarden, het Huisreglement en eventuele andere bijlagen gehecht aan deze overeenkomst bevatten de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangen alle vroegere onderhandelingen en overeenkomsten.

Artikel 12. Verbod overdracht

De Klant kan de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden – met inbegrip van gelieerde vennootschappen – zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van YUST.

Artikel 13. Bescherming persoonsgegevens

YUST garandeert de bescherming van de persoonsgegevens van de Klant overeenkomstig de toepasselijke richtlijnen en wetgeving.

De Privacyverklaring van YUST kan worden geraadpleegd op www.YUST.be.

Artikel 14. Wijzigingen

YUST kan de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De Algemene Voorwaarden die gelden op het ogenblik van de reservering door de Klant zijn bindend tussen de partijen.

Ook het Huisreglement kan wijzigingen ondergaan. Indien deze wijzigingen plaatsvinden tijdens het verblijf, brengt YUST deze per e-mail ter kennis van de Groep. De wijzigingen aan het Huisreglement treden onmiddellijk na de kennisgeving aan de  Groep in werking.

Iedere wijziging of aanvulling aan de overeenkomst tussen de Groep en YUST dient schriftelijk te gebeuren.

Artikel 15. Toepasselijk recht en betwistingen

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. 

Iedere betwisting tussen partijen met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van huidige overeenkomst zal definitief worden beslecht in het Nederlands voor de rechtbanken van de provincie Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Artikel 16.  Nietigheid

Ingeval van nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van onderhavige overeenkomst, verbinden partijen zich ertoe deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling met een zo gelijk mogelijk economisch en juridisch effect.

Artikel 17.  Hoofdingen

Titels en hoofdingen voorkomend in deze overeenkomst zijn louter indicatief en drukken niet de overeenkomst van partijen uit. Er zal geen rekening mee worden gehouden voor de interpretatie van de bepalingen van onderhavige overeenkomst.

DEEL II GROEPSBOEKINGEN

Artikel 1. Definitie GROEPSBOEKINGEN

Reservaties voor meer dan 16 personen (in dorms) of voor meer dan vijf hostelkamers, worden beschouwd als groepsboekingen. Naar deze gasten wordt hierna verwezen als “de Groep”. Hiermee worden zowel de afzonderlijke leden van de Groep als de volledige groep bedoeld.

Deze reserveringsbevestiging vormt samen met huidige Algemene Voorwaarden, het Huisreglement en eventuele andere bijlagen de overeenkomst tussen de Groep en YUST. Deze overeenkomst komt pas definitief tot stand bij de betaling van het voorschot door de Groep. Bij gebreke aan (tijdige) betaling vervalt de reservering onmiddellijk en automatisch.

Indien de Groep na de bevestiging van de reservering bijkomende bedden en/of kamers wenst te reserveren, levert YUST alle redelijke inspanningen om deze extra bedden/kamers te kunnen aanbieden tegen de geldende tarieven. De beschikbaarheid hiervan kan evenwel niet worden gegarandeerd.

Artikel 2. Kamers in YUST

YUST biedt voor de Groep de in de offerte vermelde verblijfsformules aan.

In iedere verblijfsformule zijn de volgende voorzieningen inbegrepen: receptie, schoonmaak; vervanging van handdoeken en bedlinnen; airco; wifi; haardroger, gemeenschappelijke kook- en eetruimte, gemeenschappelijke zithoek.

De Groep heeft vrije toegang tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw, nl. de gelijkvloerse verdieping met zitruimte, co-working space, coffee corner en het rooftop terrace.

Bij het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en aanwezige voorzieningen respecteert de Groep het Huisreglement. Misbruik en desgevallend bovenmatig gebruik van de aanwezige voorzieningen worden onmiddellijk aangerekend aan de Groep.

Artikel 3. Tarieven

De tarieven voor groepsboekingen variëren afhankelijk van de gekozen periode, het aantal personen en de duur van het verblijf.  Deze tarieven veranderen dagelijks. De aangeboden tarieven worden enkel aangehouden tijdens de geldigheidsperiode van de offerte, en na ondertekening van de offerte.

De verantwoordelijke voor de groepsboeking ontvangt vervolgens een reserveringsbevestiging met alle nodige gegevens en details van de boeking.

De tarieven worden vermeerderd met de City Taks van 2,39 EUR (inclusief BTW) per persoon per nacht.

Artikel 4. Toewijzing kamer(s)

YUST wijst uiterlijk bij de check in eenzijdig een kamer/kamers toe aan de Groep binnen de gekozen verblijfsformule(s). De Groep kan zich niet verzetten tegen deze toewijzing.

YUST behoudt zich het recht voor om aan de Groep om operationele redenen voorafgaand aan of tijdens zijn verblijf een andere kamer toe te wijzen. De Groep kan zich hiertegen niet verzetten, noch hiervoor enige vergoeding eisen van YUST.

Artikel 5. Check-in / check-out

Check-in is mogelijk op de eerste dag van het verblijf tussen 14u00 en 23u00. Bij een vroegere aankomst kan YUST de beschikbaarheid van de kamer(s) niet garanderen.

Check-out dient op de laatste dag van het verblijf te gebeuren voor 11u00. In geval van laattijdige check-out is een vergoeding verschuldigd van 10,00 EUR per uur per kamer (met een maximum van drie uur). Vanaf drie uur na de voorziene check-out wordt een volledige nacht verblijf aangerekend.

Indien de check-out plaatsvindt vóór de voorziene einddatum van het verblijf is YUST gerechtigd om de totaal geboekte overnachtingen aan te rekenen overeenkomstig de prijs vermeld op de reserveringsbevestiging.

Artikel 6. Key Card

Bij de check in wordt één geactiveerde Key Card per persoon ter beschikking gesteld. Op verzoek van de Groep kunnen één of meerdere extra Key Cards ter beschikking worden gesteld tegen een vergoeding van 10,00 EUR per Key Card.

In geval van verlies, beschadiging of niet teruggave ven de Key Card bij de check out wordt eveneens een vergoeding van 10,00 EUR aangerekend.

Artikel 7. Gasten

Onverminderd de bepalingen hierover vermeld in het Huisreglement is het de Groep toegestaan om bezoekers te ontvangen in de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

De toegang voor bezoekers van de Groep in de kamers en dorms is verboden.

Artikel 8. Schoonmaak

Bij het verlaten van de kamer dient de Groep persoonlijke spullen zoveel als mogelijk op te ruimen of op te bergen. Om de kamer optimaal te kunnen schoonmaken, hebben de medewerkers van de schoonmaakdienst het recht om achtergebleven persoonlijke spullen te verplaatsen.

De handdoeken en het bedlinnen in de kamers worden elke twee dagen vervangen. Tijdens het verblijf worden de handdoeken en het bedlinnen in de dorms niet vervangen. Indien de gast nieuwe handdoeken en/of bedlinnen wenst, kan hij hierom verzoeken aan de receptie.

Artikel 9. Toegang tot de kamers en dorms

In het kader van de schoonmaak, alsook in geval van dringende noodzakelijkheid heeft YUST te allen tijde toegang tot de kamers en dorms, evenals om veiligheidsredenen of bij een gegrond vermoeden dat de Groep illegale praktijken of handelingen in strijd met de Algemene Voorwaarden en het Huisreglement uitvoert.

DEEL III   TERBESCHIKKINGSTELLING RUIMTE(S) voor evenementen / activiteiten

Artikel 1. Voorwerp terbeschikkingstelling

YUST stelt de in de offerte voorziene ruimte(s), faciliteiten en/of diensten ter beschikking van de Klant tegen de in de offerte vermelde vergoeding.

De Klant respecteert te allen tijde de meegedeelde maximumcapaciteit van de terbeschikkinggestelde ruimte.

De Klant weet dat de terbeschikkinggestelde ruimte(s) zich in een woon- en hostelcomplex bevinden waarin te allen tijde het rustig genot van  de bewoners en hostelgasten dient gerespecteerd te worden. Dit betreft een essentiële voorwaarden van deze overeenkomst.

YUST behoudt zich het recht voor om in het geval van onvoorziene omstandigheden of om operationele redenen een andere ruimte ter beschikking te stellen aan de Klant en/of de diensten en/of faciliteiten aan te passen. Dergelijke omstandigheden zijn o.m. (niet-limitatief): een wijziging van het aantal deelnemers, een technisch probleem in de initieel ter beschikking gestelde ruimte, veiligheids- of gezondheidsredenen.

De Klant geeft iedere wijziging van het aantal deelnemers onmiddelllijk – doch ten laatste één week voor het plaatsvinden van het evenement / de activiteit – door aan YUST, die alle redelijke inspanningen levert om de ruimte, faciliteiten en/of diensten aan te passen aan het gewijzigde deelnemersaantal, desgevallend mits wijziging van de overeengekomen vergoeding. Het deelnemersaantal kan evenwel in geen geval de maximumcapaciteit van de terbeschikkinggestelde ruimte overschrijden.

Bijzondere bepalingen m.b.t. de terbeschikkingstelling van het dakterras:

 • het dakterras blijft te allen tijde vrij toegankelijk voor gasten/bewoners van YUST;
 • de Klant respecteert het rustige genot van de gasten/bewoners van YUST die zich tijdens de activiteit / het evenement op het dakterras bevinden.
 • De ruimte die ingenomen mag worden door de Klant zal in samenspraak met YUST bespaald worden.

Artikel 2. Duur

De datum en de duur van de terbeschikkingstelling is deze zoals bepaald in de offerte, met dien verstande dat het rustig genot van de bewoners en hotelgasten in YUST dient gerespecteerd te worden en iedere ruimte uiterlijk om 23u00 ontruimd dient te zijn.

In geval van overschrijding van de overeengekomen duur zal ieder extra begonnen uur – zowel wat betreft de terbeschikkinggestelde ruimte als de door het personeel van YUST gepresteerde diensten – gefactureerd worden. Een overschrijding van de overeengekomen duur na 23u00 zal bovendien aanleiding geven tot een verhoging van voormelde tarieven met 100%.

Artikel 3. Activiteiten en/of evenementen

De Klant organiseert in de terbeschikkinggestelde ruimte het evenement / de activiteit zoals uitdrukkelijk omschreven in de offerte. De precieze invulling van het evenement / de activiteit wordt minstens twee weken vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan YUST.

YUST behoudt zich aldus het recht voor om het geplande evenement / de geplande activiteit zonder enige vergoeding te annuleren indien er vooraf indicaties zijn dat het rustige genot en/of de veiligheid van de bewoners, hostelgasten, het personeel en/of de deelnemers in het gedrang zou gebracht kunnen worden.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de correcte organisatie van het evenement / de activiteit en respecteert alle van toepassing zijnde normering, wet- en regelgeving bij de organisatie van het evenement / de activiteit in de terbeschikkinggestelde ruimte en volgt tevens strikt de richtlijnen en voorschriften van de Brandweer op.

De Klant staat bovendien zelf in voor het bekomen van de nodige vergunningen, toelatingen en licenties en voor de betaling van hieraan verbonden kosten, waaronder (niet-limitatief), muziek- of auteursrechten, verzekeringen, verplichte bijdragen tot sociale zekerheid van artiesten, etc.

Artikel 4. Ingebruikneming en Teruggave van de terbeschikkinggestelde ruimte

YUST stelt de betreffende ruimte(s) in perfecte staat van netheid en onderhoud ter beschikking van de Klant.

Op de datum van het evenement / de activiteit zal een verantwoordelijke van YUST de Klant verwelkomen, hem naar de terbeschikkinggestelde ruimte begeleiden en de nodige toelichting verschaffen over de aanwezige functionaliteiten. Op dat ogenblik wordt tevens een plaatsbeschrijving opgemaakt van de ruimte(s) en het hierin aanwezige materiaal.

De Klant stelt na afloop van het evemenent / de activiteit de betrokken ruimte(s) opnieuw ter beschikking van YUST in dezelfde staat als waarin YUST deze aan de Klant ter beschikking stelde. Iedere schade aan de ruimte of de hierin aanwezige materialen en meubels wordt hersteld door YUST op kosten van de Klant.

De aanwezige technische installaties kunnen uitsluitend gebruikt of bediend worden door of onder toezicht van een verantwoordelijke van YUST.

Artikel 5. INRICHTING van de terberschikkinggestelde ruimte

De Klant en YUST bepalen in onderling overleg de planning van de eventuele op-/afbouw voor het evenement en de eventuele vroegere terbeschikkingstelling voor repetities.

In geval van een op-of afbouw door de Klant (in aanwezigheid van een verantwoordelijke van YUST) op een moment waarop een activiteit plaatsvindt, dient de Klant alle voorzorgen te nemen om de orde, rust en veiligheid van de aanwezige bewoners en gasten niet te verstoren (geluid, tocht, enz.) YUST heeft het recht op- of afbouwwerkzaamheden van de Klant te verbieden, indien zij van mening is dat er een gevaar of hinder bestaat voor de bewoners en/of gasten van YUST.

Voor de installatie van technisch en ander materiaal, zoals decoratie, bloemen, gordijnen, panelen, verlichting, logo’s, enz. die de Klant wenst aan te brengen, is steeds schriftelijke toestemming van YUST vereist.

Materiaal van de Klant wordt op eigen risico in de terbeschikkinggestelde ruimte(s) bewaard. YUST is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies, vernieling of beschadiging van dit materiaal, behalve in het geval van grove nalatigheid of opzettelijke handelingen.  Het door de Klant meegebrachte materiaal moet steeds voldoen aan de geldende richtlijnen voor brandveiligheid. De Klant maakt op eerste verzoek van YUST hiervoor de nodige certificaten over.

Na het evenement ontruimt de Klant onmiddellijk de terbeschikkinggestelde ruimte. Zowel het eigen materiaal van de Klant als verpakkingsmateriaal of afval wordt integraal verwijderd. Bij gebreke hieraan zal de terbeschikkinggestelde ruimte worden ontruimd door YUST op kosten van de Klant. Hiervoor wordt een bedrag van minimum 545 EUR aangerekend. Dit bedrag kan vermeerderen afhankelijk van de hoeveelheid van het te ontruimen materiaal/afval.

Het is verboden te boren in de ruimte of voorwerpen met spijkers, punaises of lijm te bevestigen aan plafonds, muren, pilaren en vloeren, noch aan meubilair en de stoelen. Enige andere wijziging aan de terbeschikkinggestelde ruimte is eveneens verboden. Iedere schade of wijziging wordt hersteld door YUST op kosten van de Klant.

Artikel 6. Personeel Klant

De Klant is verantwoordelijk voor zijn personeel, aangestelden, vertegenwoordigers, leveranciers, genodigden e.d. De bepalingen uit deze overeenkomst zijn integraal tegenstelbaar aan deze personen. Iedere overlast of schade door hen veroorzaakt, wordt verhaald op de Klant. Al deze personen dienen zich bij hun aankomst aan te melden bij de receptie van YUST.

De Klant waakt erover dat voormelde personen zich correct kleden en te allen tijde het rustig genot van de bewoners en hostelgasten respecteren.

HUISREGLEMENT YUST

Beste gast,

Hartelijk welkom bij Yust Antwerpen!

Wij wensen u vooreerst een aangenaam verblijf toe in ons uniek woonconcept in deze prachtige stad. Alle onze medewerkers staan klaar om u met raad en daad bij te staan tijdens uw verblijf.

Om uw verblijf en dat van andere gasten in YUST in goede banen te leiden, heeft het team van YUST een aantal huisregels opgesteld. Wij danken u om deze regels aandachtig en grondig na te lezen. Voor verdere informatie of inlichtingen kan u zich wenden tot onze medewerkers aan de receptie.

Alvast dank voor uw medewerking!

Algemeen

Door de bevestiging van uw reservering verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het Huisreglement en verbindt u zich er toe dit te respecteren en te handelen als een goed huisvader.

Receptie

De receptie is dagelijks geopend van 7u00 tot 23u00. De aanwezige medewerkers staan te uwer beschikking en beantwoorden uw vragen en bezorgdheden zo snel mogelijk.

Respect voor andere gasten en medewerkers van YUST

Respect is een basisbegrip in YUST. Wij vragen u dan ook om zowel uw medegasten als de medewerkers van YUST steeds met het nodige respect te behandelen. Intimidatie of geweld wordt niet getolereerd.

Gemeenschappelijke ruimtes, bijeenkomsten en geluidsoverlast

Het rustig genot overdag en de nachtrust van alle gasten is een prioriteit voor YUST.

U heeft vrije toegang tot de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw. Daarnaast is er voor de Hostelgasten op de eerste verdieping een gemeenschappelijke keuken en eetruimte voorzien, alsook een aparte zithoek. De gemeenschappelijke keuken is toegankelijk tussen 7u00 en 23u00.

Het gebruik van de in de gemeenschappelijke ruimtes aanwezige voorzieningen wordt ten zeerste aangemoedigd door YUST. Deze voorzieningen vormen als het ware een verlengstuk van uw privatief verblijf en fungeren als ontmoetingsplaats voor u en andere gasten.

Opdat alle gasten zo optimaal en aangenaam mogelijk gebruik kunnen maken van de gemeenschappelijke ruimtes vragen wij u om een aantal gebruiksregels eigen aan iedere ruimte te respecteren. De gebruiksregels worden in iedere ruimte afzonderlijk en duidelijk geafficheerd. Deze regels maken deel uit van onderhavig Huisreglement en dienen te allen tijde te worden gerespecteerd door u en uw gasten.

Wij danken u in ieder geval om de gemeenschappelijke delen telkens schoon en opgeruimd achter te laten. Bij gebreke hieraan zal YUST de schoonmaak- en opruimkosten integraal op u verhalen. Ook de kosten voor door u aangerichte schade worden integraal aan u doorgerekend. De schadevergoeding omvat de volledige reparatie- of opruimingskosten zoals geschat door een door partijen aangesteld expert of aannemer, met een minimale schadeforfait van 250,00 EUR.

Uw gasten en bezoekers zijn welkom in de gemeenschappelijke delen van YUST. Om overlast te vermijden, alsook om redenen van brandveiligheid, vragen wij u om vooraf aan de receptie van YUST mee te delen dat u een bijeenkomst wenst te organiseren met meer dan vijf externe gasten.

Om geluidsoverlast in de gemeenschappelijke delen van het gebouw te vermijden en hinder in de kamers en woonunits bezet door de andere gasten te voorkomen, is de toegang tot het dakterras verboden na 23u00. Ook in de andere gemene delen zijn na 23u00 geen bijeenkomsten of muziek door de huurders of gasten meer toegestaan.

Buiten het gebouw geldt de Politiecodex van de stad Antwerpen. U kan deze raadplegen via http://www.gasboetes.be/wp-content/uploads/2013/04/Politiecodex-Antwerpen.pdf

Brandwegen en nooduitgangen

In het gebouw zijn de nodige brandwegen, -uitwegen en -trappen voorzien.

U gelieve geen zaken achter te laten in de buurt van deze brandwegen, -uitwegen en -trappen. Deze nooduitgangen dienen te allen tijde vrij en volledig toegankelijk te zijn. Het gebruik van nooduitgangen zonder dat er sprake is van een noodgeval is bovendien strikt verboden.

Indien expliciet vermeld, dienen brand- en nooddeuren steeds gesloten te blijven.

Voor het blokkeren van brandwegen, -uitwegen en -trappen of het gebruik van de nooduitgang zonder dat er sprake is van een noodgeval zal onmiddellijk een vergoeding van 150,00 EUR worden aangerekend. Dit geldt eveneens als een schending van het huisreglement op grond waarvan YUST de overeenkomst overeenkomstig de Algemene Voorwaarden eenzijdig mag beëindigen.

Roken, gebruik van vuur en brandalarm

Roken is in het volledige gebouw, zowel in de gemeenschappelijke delen als in de kamers en de woonunits, verboden. Dit verbod geldt eveneens voor elektronische sigaretten. Ook het gebruik van vuur of kaarsen in de kamers en woonunits, alsook in de gemeenschappelijke delen, is ten strengste verboden. Het is algemeen verboden om ontvlambare, explosieve of gevaarlijke vloeistoffen of producten binnen te brengen in het gebouw.

Indien u zou betrapt worden op roken, het gebruik van vuur of kaarsen, dan wel op het manipuleren van de rookdetectoren of het oneigenlijk gebruik van blusapparaten, wordt onmiddellijk een vergoeding van 150,00 EUR aangerekend. Dit geldt eveneens als een schending van het huisreglement op grond waarvan YUST de overeenkomst overeenkomstig de Algemene Voorwaarden eenzijdig mag beëindigen.

Illegale stoffen, drugs & wapens

Illegale stoffen, drugs en wapens in het gebouw brengen is ten strengste verboden en zal YUST het recht geven om de overeenkomst overeenkomstig de Algemene Voorwaarden onmiddellijk eenzijdig te beëindigen. YUST zal bovendien de bevoegde autoriteiten op de hoogte brengen.

Ledenlobby

YUST verwelkomt u graag dagelijks van 7u00 tot 23u00 in de ledenlobby. Wat betreft het uitnodigen van gasten verwijst YUST naar hetgeen is uiteengezet onder “Bijeenkomsten en geluidsoverlast”.

Aangezien de lobby voor iedere gast een ruimte moet zijn om te kunnen ontspannen en genieten, danken wij u deze schoon en opgeruimd te houden en het aanwezige meubilair correct te gebruiken.

Ook in het restaurant op de gelijkvloerse verdieping mag u vrij vertoeven tijdens uw verblijf.

Gebruik wifinetwerk

U kan tijdens uw verblijf gebruik maken van het wifinetwerk van YUST. Aangezien het wifinetwerk voor alle gasten en bezoekers toegankelijk is, adviseren wij u om op al uw toestellen een antivirusapparaat en firewall te installeren.

Het is ten strengste verboden om pornografische of illegale websites te bezoeken, inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten, vertrouwelijke of gevoelige informatie te verspreiden. Algemeen is ieder strafbaar feit uiteraard ontoelaatbaar.

Om de kwaliteit van het wifinetwerk te kunnen garanderen, is het niet toegelaten om private netwerken of routers te gebruiken of te installeren.

YUST doet al het nodige om de werking en de toegang tot het wifinetwerk te allen tijde te garanderen. Omwille van technische of andere storingen kan een (tijdelijke) onbeschikbaarheid evenwel niet worden uitgesloten. Het gebruik van het wifinetwerk van YUST gebeurt op uw eigen verantwoordelijkheid. YUST is niet aansprakelijk voor schade, verlies of kasten ten gevolge van eventuele onbeschikbaarheid van het wifinetwerk.

Verloren voorwerpen

Controleer bij het verlaten van uw kamer, woonunit(s), dorm of het gebouw telkens zorgvuldig of u niets heeft achtergelaten. Wij vragen u bovendien met aandrang om geen waardevolle zaken achter te laten.

Voorwerpen die worden teruggevonden in de kamers, de woonunits of de gemeenschappelijke delen van het gebouw worden gedurende drie maanden na de check-out bewaard door YUST. Indien u iets heeft achtergelaten of verloren kan u de receptie van YUST zowel tijdens als tot drie maanden na uw verblijf contacteren met een beschrijving van het voorwerp. Indien het voorwerp werd teruggevonden, tracht YUST u dit veilig terug te bezorgen. Na de periode van drie maanden wordt YUST eigenaar van deze voorwerpen.

Aansprakelijkheid

Het aansprakelijkheidsbeleid van YUST wordt omstandig omschreven in de Algemene Voorwaarden.

Privacy

YUST beschikt over een privacy en cookiebeleid. U kan deze raadplegen op de website www.YUST.be. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt overeenkomstig dit privacybeleid.

Diensten

YUST biedt de hiernavolgende diensten aan. Deze diensten worden naargelang het geval gratis ter beschikking gesteld, dan wel bij het einde van het verblijf afgerekend aan de Groep.

In de gemeenschappelijke ruimtes waarin bepaalde diensten worden aangeboden, worden gebruiksregels en gebruiksinstructies geafficheerd. Deze regels maken deel uit van onderhavig Huisreglement en dienen te allen tijde te worden gerespecteerd door u en uw gasten.

Indien u gebruik maakt van diensten aangeboden door externe partijen – zelfs indien deze worden aangemoedigd door YUST– dient u de algemene voorwaarden en/of het gebruiksreglement van deze externe partijen te respecteren. YUST kan hiervoor onder geen beding worden aangesproken door een externe partij, noch door de gebruiker.

Zijn inbegrepen in de vergoeding voor het verblijf:

 • Koffie, thee en water

YUST biedt in de lobby gratis koffie, thee en water aan aan de Groep. Deze dranken zijn te consumeren in de lobby. U mag deze niet meenemen naar de kamers, dorms of buiten het gebouw.

 • Printer

U kan gebruik maken van een printer die ter hoogte van de receptie ter beschikking wordt gesteld. Voor het gebruik hiervan dienen zij zich tot de receptie te wenden. Het aantal af te drukken pagina’s is gelimiteerd.

 • Fitnessruimte

Op de tweede verdieping van YUST kan u gebruik maken van een fitnessruimte.

Het betreden van de fitnessruimte en het gebruik van de aanwezige toestellen en voorzieningen gebeurt op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. YUST kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of materiële schade.

In de fitnessruimte is camerabewaking aanwezig. Diefstal of schade wordt verhaald op de gebruiker die deze veroorzaakt heeft.

 • Bringme

In de inkomruimte van YUST worden 20 Bringme boxen voorzien.

Iedere Groep kan gratis een lidmaatschap aangaan met Bringme.

De algemene voorwaarden en het gebruikersreglement van Bringme zijn van toepassing op dit lidmaatschap en het gebruik van de Bringme boxen. U bent als gebruiker de enige contractpartij van Bringme en ook als enige verantwoordelijk voor het correct gebruik van de Bringme boxen. YUST kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor foutief gebruik, schade aan de Bringme boxen of verlies van brieven of pakjes.

Zijn niet inbegrepen in de vergoeding voor het verblijf:

 • Ontbijt

Het ontbijt wordt dagelijks van 7u00 tot 10u30 geserveerd in het restaurant op de gelijkvloerse verdieping.

 • Wasmachines / Laundromat

Iedere Groep kan tegen betaling gebruik maken van de wasmachines. U kan hiervoor bij de receptie een badge aanrekenen. Het gebruik van de droogkast is gratis.

U dient de wasmachines en droogkasten op een correcte manier te gebruiken en de producten te gebruiken die door YUST ter beschikking worden gesteld. YUST is niet aansprakelijk voor schade aan kleding ingevolge foutief gebruik van de wasmachine of het gebruik van onaangepaste wasproducten.

Iedere storing dient onmiddellijk te worden gemeld aan YUST. Schade veroorzaakt door abnormaal gebruik zal worden verhaald op de gebruiker.

 • Levanto elektrische fietsen en stadsfietsen

YUST stelt aan de Groep elektrische fietsen en stadsfietsen van fietsbeheerder Levanto ter beschikking tegen betaling.

De Groep die beroep doet op deze dienst verbindt zich er toe de fiets op een correcte wijze te gebruiken als een normaal, voorzichtig en vooruitziend huisvader. Tijdens het gebruik van de fiets is de gebruiker uitsluitend aansprakelijkheid voor diefstal, vandalisme en/of schade.

In geval van verlies of diefstal van de fiets is de gebruiker verplicht om dit onmiddellijk – en uiterlijk binnen de 12 uur na het verlies of de diefstal – te melden aan YUST. De lader en eventuele accessoires dienen tevens onmiddellijk opnieuw aan YUST te worden overhandigd. De gebruiker verschaft de nodige toelichting i.v.m. het verlies of de diefstal aan YUST zodat met kennis van zaken aangifte kan worden gedaan bij de lokale politie. De gebruiker is de door fietsbeheerder Levanto meegedeelde restwaarde van de fiets verschuldigd. Bij gebreke aan tijdige melding aan YUST, is de gebruiker de volledige aanvangswaarde van de fiets verschuldigd.

Iedere schade aan de fiets, al dan niet ontstaan door vandalisme, wordt door de gebruiker binnen de 12 uur na het ontdekken van de schade aan YUST gemeld. Kosten voortvloeiend uit schade en slijtage aan de gebruikte fiets die niet het gevolg is van normaal gebruik worden verhaald op de gebruiker.

Wanneer de fiets, of één van de onderdelen, technische schade heeft geleden door abnormaal gebruik door de gebruiker of een abnormale oorzaak tijdens het gebruik door de gebruiker, wordt deze schade verhaald op de gebruiker. YUST zal hiervoor een technisch verslag van de fietsbeheerder Levanto met schadebegroting aan de gebruiker overmaken.

 • Parking

YUST beschikt over een aantal dagparkeerplaatsen die ter plaatse aan de receptie kunnen worden gereserveerd. Parkeren is enkel toegelaten na voorafgaande reservering en toelating door YUST.

U parkeert zich hier op uw eigen verantwoordelijkheid. YUST is niet verantwoordelijk voor diefstal, inbraak in uw wagen, noch voor gebeurlijke schade hieraan.

Get in touch

Need some more information? Happy to help! Call for free, or shoot an e-mail.

+32 3 302 30 20

antwerp@yust.be

Coveliersstraat 6,
2600 Antwerp, Belgium