T & C Hotel

I GET SCARED, BUT I STILL ROLL THE DICE
YOU CAN LOSE YOUR FICTIONS BY THINKING ’BOUT IT TWICE
I’M NOT GOOD AT TAKING ORDERS, FOLLOWING ADVICE
SOMETIMES I KNOW I’M GONNA CRASH AND BURN
BUT IF I DO, I’LL DO IT ON MY TERMS
I STAND UP, EVEN WHEN I’M GONNA FALL
I SPEAK OUT, WHEN I CAN’T FIND THE WORDS AT ALL
I’LL KEEP GIVING IT MY BEST WHEN THERE’S NO HOPE AT ALL
I GET TRIPPED UP BY THE THINGS I HAVEN’T LEARNED
IF I DO, I’LL DO IT ON MY TERMS

I DON’T NEED YOUR PERMISSION, AND I DON’T NEED YOUR BLESSING
I’M DOING IT FOR ME, IT’S NOT YOU THAT I’M IMPRESSING
OH HOW I LIVE MY LIFE, IS NONE OF YOUR CONCERN
YOU CAN HAVE ME, BUT ONLY ON MY TERMS

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. RESERVERINGSBEVESTIGING

Bij de succesvolle afronding van iedere boeking ontvangt de gast een reserveringsbevestiging met zijn gegevens en alle details van zijn boeking. Deze reserveringsbevestiging vormt samen met huidige Algemene Voorwaarden en het Huisreglement de overeenkomst tussen de gast en Yust Antwerpen.

ARTIKEL 2. KAMERS IN YUST

Yust Antwerpen biedt voor gasten de volgende verblijfsformules aan:

 • Yust a Bed: in een dormvoor acht personen met apart toilet en badkamer kan u één of meerdere bedden reserveren
 • Yust a Room: privé kamer voor twee personen met eigen toilet en badkamer (18 m2)
 • Yust a Room L: privé kamer voor twee personen met eigen toilet en badkamer (22 m2)
 • Yust a Family Room: familiekamer voor vier personen met eigen toilet en badkamer (28 m2)
 • Yust Suite:luxe privé kamer voor twee personen met eigen toilet en badkamer en uitgeruste kitchenette (35 m2)

In iedere verblijfsformule zijn de volgende voorzieningen inbegrepen: schoonmaak; vervanging van handdoeken en bedlinnen; airco; wifi; haardroger, gemeenschappelijke kook- en eetruimte, gemeenschappelijke zithoek.

De gast heeft daarnaast vrije toegang tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw, nl. de gelijkvloerse verdieping met zitruimte, co-working space, Laundromat, print service en coffee corner, de outdoor patio en het rooftop terrace.

Bij het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en aanwezige voorzieningen respecteert de gast het Huisreglement. Misbruik en desgevallend bovenmatig gebruik van de aanwezige voorzieningen worden onmiddellijk aangerekend aan de gast.

ARTIKEL 3. TARIEVEN

Yust Antwerpen hanteert twee tariefformules, nl. flexibele en niet-flexibele.

 • Flexibel tarief:
  • het volledige bedrag kan tot twee dagen voor de geplande aankomstdatum aangerekend worden en is onmiddellijk betaalbaar;
  • annuleren van het verblijf zonder enige schadevergoeding is mogelijk tot 11u00 twee dagen voor de geplande aankomstdatum (cfr. Artikel 10).
 • Niet-flexibel tarief:
  • het volledige bedrag wordt aangerekend bij de reservering en is onmiddellijk betaalbaar;
  • bij een annulering van het verblijf is een schadevergoeding van 100% van de totale verblijfskosten verschuldigd (cfr. Artikel 10).

De tarieven worden vermeerderd met de City Taks. Het bedrag van deze City Taks is afhankelijk van het aantal personen en het aantal nachten van het verblijf.

De tarieven voor de verblijfsformules vermeld in Artikel 2zijn op ieder ogenblik raadpleegbaar op de website van Yust Antwerpen. Alle bedragen zijn in EURO.

De gast beschikt over de volgende betalingsmogelijkheden:

 • Overschrijving
 • Overschrijving via stripe / paymentprovider
 • Bancontact
 • Kredietkaart
 • Sepa / domiciliëring

De tarieven vermeld op de website zijn onderhevig aan wijzigingen. Slechts de tarieven die gelden op het ogenblik van de reservering zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de gast en Yust Antwerpen.

Voor groepsboekingen geldt Artikel 7van huidige Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4. TOEWIJZING KAMER(S)

Yust Antwerpen wijst bij de reservering binnen de gekozen verblijfsformule eenzijdig een kamer toe aan de gast. De gast kan zich niet verzetten tegen deze toewijzing.

Yust Antwerpen behoudt zich het recht voor om aan de gast om operationele redenen voorafgaand aan of tijdens zijn verblijf een andere woonunit toe te wijzen. De gast kan zich hiertegen niet verzetten, noch hiervoor enige vergoeding eisen van Yust Antwerpen.

ARTIKEL 5. CHECK IN / CHECK OUT

Check in is mogelijk op de eerste dag van het verblijf tussen 14u00 en 23u00. Bij een vroegere aankomst kan Yust Antwerpen de beschikbaarheid van de kamer(s) niet garanderen.

Check out dient op de laatste dag van het verblijf te gebeuren voor 11u00. In geval van laattijdige check out is een vergoeding verschuldigd van 10,00 EUR per uur (met een maximum van drie uur). Vanaf drie uur na de voorziene check-out wordt een volledige nacht verblijf aangerekend.

Indien de check out plaatsvindt vóór de voorziene einddatum van het verblijf is Yust Antwerpen gerechtigd om de totaal geboekte overnachtingen aan te rekenen overeenkomstig de prijs vermeld op de reserveringsbevestiging.

ARTIKEL 6. KEY CARD

Bij de check in wordt één geactiveerde Key Card per persoon ter beschikking gesteld. Op verzoek van de gast kunnen één of meerdere extra Key Cards ter beschikking worden gesteld tegen een vergoeding van 10,00 EUR per Key Card.

In geval van verlies, beschadiging of niet teruggave ven de Key Card bij de check out wordt eveneens een vergoeding van 10,00 EUR aangerekend.

ARTIKEL 7. WAARBORG

De gast is een waarborg verschuldigd. Yust Antwerpen blokkeert het bedrag van de waarborg bij de check in via de kredietkaart van de gast.

De blokkering van de waarborg wordt opgeheven bij het einde van het verblijf indien alle openstaande bedragen door de gast zijn voldaan en geen schade, diefstal, gebreken of onregelmatigheden werden vastgesteld n.a.v. het verblijf. In het andere geval is Yust Antwerpen gerechtigd de verschuldigde vergoeding af te houden van het geblokkeerde bedrag. Yust Antwerpen brengt de gast op de hoogte van deze aanrekening.

ARTIKEL 8. ANNULATIEBELEID

Indien de gast opteert voor een flexibel tarief kan hij zonder enige vergoeding zijn verblijf annuleren tot 11u00 twee dagen voor zijn geplande aankomstdatum. Bij een niet-tijdige annulatie is 100% van de totale verblijfskost verschuldigd als vergoeding.

Indien de gast opteert voor een niet-flexibel tarief is bij een annulering van zijn verblijf een vergoeding van 100% van de totale verblijfskost verschuldigd.

ARTIKEL 9. GROEPSBOEKINGEN

Reservaties voor meer dan 16 personen (in dorms) of voor meer dan vijf kamers, worden beschouwd als groepsboekingen.

De tarieven hiervoor variëren afhankelijk van het aantal personen en de duur van het verblijf en worden op verzoek telefonisch of per e-mail verstrekt. De prijs voor het verblijf is vooraf betaalbaar.

In afwijking van Artikel 8van de Algemene Voorwaarden geldt het volgende annulatie- en terugbetalingsbeleid voor groepsboekingen:

 • Annulering (meer dan) 60 dagen voor de geplande aankomstdatum: geen schadevergoeding verschuldigd, wel aanrekening van 50,00 EUR administratieve kost;
 • Annulering tussen de 59steen de 30stedag voor de geplande aankomstdatum: schadevergoeding van 50% van de verbijfskosten en aanrekening van 50,00 EUR administratieve kost;
 • Annulering tussen de 29steen 14de dag voor de geplande aankomstdatum: schadevergoeding van 50% van de verblijfskosten en aanrekening van 50,00 EUR administratieve kost;
 • Annulering minder dan 14 dagen voor de geplande aankomstdatum: schadevergoeding verschuldigd van 100% van de verblijfskosten.

ARTIKEL 10. VERBOD OP HUISDIEREN

Huisdieren zijn niet toegestaan.

ARTIKEL 11. GASTEN

Onverminderd de bepalingen hierover vermeld in het Huisreglement is het de gasten toegestaan om gasten te ontvangen in de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

De toegang voor bezoekers van de gasten in de kamers en dormsis verboden.

ARTIKEL 12. SCHOONMAAK

Iedere kamer of dormwordt dagelijks schoongemaakt.

Bij het verlaten van de kamer dient de gast persoonlijke spullen zoveel als mogelijk op te ruimen of op te bergen. Om de kamer optimaal te kunnen schoonmaken, hebben de medewerkers van de schoonmaakdienst het recht om achtergebleven persoonlijke spullen te verplaatsen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

De gast verwittigt Yust Antwerpen onmiddellijk indien er zich schade voordoet of dreigt voor te doen in de kamers of de dorms. De gast is aansprakelijk voor iedere overlast en schade die rechtstreeks of onrechtstreeks door hemzelf of zijn gasten en bezoekers worden veroorzaakt, behoudens indien de schade het gevolg is van normaal gebruik of slijtage.

Het is de gast niet toegelaten veranderingen aan te brengen aan de kamer(s) of dorms, noch gaten, nagels of vijzen, lijm of kleefgum e.d. aan te brengen in de muren, vloeren of het plafond van de kamers of dorms.

Aan Yust Antwerpen kan geen contractuele tekortkoming verweten worden indien deze het gevolg is van overmachtssituaties die niet aan hem toerekenbaar zijn, zoals (niet-limitatief) stakingen, brand, overheidsacties, terreurdreiging, etc.

Indien er zich schade of een verlies voordoet ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in hoofde van een dienstverlener van Yust Antwerpen, zal de vergoeding van de schade of het verlies aan Yust Antwerpen beperkt zijn tot de vergoeding die Yust Antwerpen ontvangt van de betrokken dienstverlener.

De aansprakelijkheid van Yust Antwerpen is in ieder geval beperkt tot de waarde van de overeenkomst of de vergoeding die door een derde of de verzekeringsmaatschappij aan Yust Antwerpen wordt betaald als compensatie voor de geleden schade of het verlies.

De gast dient voor iedere schade aan, dan wel verlies of diefstal van, zijn goederen aan te tonen dat dit plaatsvond in de woonunit en te wijten is aan bepaalde handelingen of nalatigheden van Yust Antwerpen of dienstverleners van Yust Antwerpen. Behoudens indien de gast dit bewijs levert, is Yust Antwerpen of de door hem aangestelde dienstverlener niet aansprakelijk voor schade aan goederen en personen, verlies of diefstal.

Yust Antwerpen is niet aansprakelijk voor schade of verlies waarvoor de gast verzekerd is of had moeten zijn.

De gast staat zelf in voor de gasten en bezoekers aan wie hij toegang verleent tot het gebouw. Yust Antwerpen kan niet worden aangesproken voor schade of verlies veroorzaakt door deze personen, noch voor schade of overlast veroorzaakt door bepaalde goederen die de gast het gebouw binnenbrengt. De gast is zelf aansprakelijk voor iedere schade veroorzaakt door zijn eigen (al dan niet onrechtmatige) handelingen of nalaten of dat van zijn gasten en bezoekers. Hetzelfde geldt voor dieren die de gast of zijn gasten en bezoekers onder hun bewaring hebben.

Onverminderd het voorgaande, is Yust Antwerpen aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen die door de gast aan Yust Antwerpen tegen vergoeding in bewaring zijn gegeven. De vergoeding van de schade of het verlies zal evenwel beperkt zijn tot de marktwaarde van het betreffende goed / de betreffende goederen. Yust Antwerpen is niet aansprakelijk voor de inhoud van de in bewaring gegeven goederen. Zo zal bijvoorbeeld de inhoud van een portefeuille slechts vergoed worden indien de gast deze op het ogenblik van de inbewaargeving middels een schriftelijke verklaring heeft meegedeeld aan Yust Antwerpen. Yust Antwerpen kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor goederen die niet tegen betaling in bewaring zijn gegeven.

ARTIKEL 14. TOEGANG TOT DE KAMERS EN DORMS

In het kader van de dagelijkse schoonmaak, alsook in geval van dringende noodzakelijkheid heeft Yust Antwerpen te allen tijde toegang tot de kamers en dorms, evenals om veiligheidsredenen of bij een gegrond vermoeden dat de gast illegale praktijken of handelingen in strijd met de Algemene Voorwaarden en het Huisreglement uitvoert.

ARTIKEL 15. ONMOGELIJKHEID TOT UITVOERING / OVERMACHT

Behoudens in geval van overmacht, biedt Yust Antwerpen aan de gast een alternatieve en gelijkwaardige accommodatie in dezelfde stad aan, indien hij niet in staat is om de overeenkomst met de gast uit te voeren. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van Yust Antwerpen, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere schadevergoeding of kost.

In geval van overmacht heeft Yust Antwerpen het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat de gast hiervoor enige compensatie van Yust Antwerpen kan vorderen.

Onder overmacht wordt onder andere begrepen: stakingen, brand, overheidsacties, terreurdreiging, terrorisme, brand, storm, overstroming of waterschade, algemene storingen van elektriciteit, water, gas of internet.

ARTIKEL 16. HUISREGLEMENT

Yust Antwerpen heeft een Huisreglement opgesteld met regels en richtlijnen om het rustig genot van de iedere gast te waarborgen.

Het Huisreglement maakt integraal deel uit van de overeenkomst. Door de ondertekening van deze overeenkomst verklaart de gast zich akkoord met het Huisreglement en verbindt hij zich er toe de hierin opgenomen regels te respecteren en zich te gedragen als een goed huisvader.

ARTIKEL 17. BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF DOOR YUST ANTWERPEN

Yust Antwerpen heeft het recht om de overeenkomst en alle hierin opgenomen diensten eenzijdig te beëindigen ten laste van de gast bij een schending van deze Algemene Voorwaarden of het Huisreglement door de gast. Dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige compensatie voor de gast.

De vergoedingen voor de volledige periode blijven onverminderd verschuldigd. Yust Antwerpen behoudt zich bovendien het recht voor om alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade ten gevolge van de schending van de Algemene Voorwaarden of het Huisreglement te verhalen op de gast.

ARTIKEL 18. VERZEKERINGEN

Yust Antwerpen verzekert het gebouw voor zijn volledige oprichtingswaarde. Dit bij een erkende verzekeringsmaatschappij en gedurende de ganse duur van de overeenkomst voor minstens de volgende risico’s: brand, overstroming, storm, aardbeving, waterschade, ontploffingen, elektrische risico’s, etc.

ARTIKEL 19. BELASTINGEN EN TAKSEN

Yust Antwerpen draagt alle belastingen en taksen met betrekking tot het verblijf, met uitzondering aan de stad Antwerpen verschuldigde City Taks.

ARTIKEL 20. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Yust Antwerpen garandeert de bescherming van de persoonsgegevens van de gast overeenkomstig de toepasselijke richtlijnen en wetgeving.

De Privacyverklaring van Yust Antwerpen kan worden geraadpleegd op www.yust.be.

ARTIKEL 21. WIJZIGINGEN

Yust Antwerpen kan de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De Algemene Voorwaarden die gelden op het ogenblik van de reservering door de gast zijn bindend tussen de partijen.

Ook het Huisreglement kan wijzigingen ondergaan. Indien deze wijzigingen plaatsvinden tijdens het verblijf, brengt Yust Antwerpen deze per e-mail ter kennis van de gast. De wijzigingen aan het Huisreglement treden onmiddellijk na de kennisgeving aan de gast in werking.

 

Iedere wijziging of aanvulling aan de overeenkomst tussen degast en Yust Antwerpen dient schriftelijk te gebeuren.

ARTIKEL 22. TOEPASSELIJK RECHT EN BETWISTINGEN

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Iedere betwisting tussen partijen met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van huidige overeenkomst zal definitief worden beslecht in het Nederlands voor de rechtbanken van de provincie Antwerpen, afdeling Antwerpen.

ARTIKEL 23. NIETIGHEID

Ingeval van nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van onderhavige overeenkomst, verbinden partijen zich ertoe deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling met een zo gelijk mogelijk economisch en juridisch effect.

ARTIKEL 24. HOOFDINGEN

Titels en hoofdingen voorkomend in deze overeenkomst zijn louter indicatief en drukken niet de overeenkomst van partijen uit. Er zal geen rekening mee worden gehouden voor de interpretatie van de bepalingen van onderhavige overeenkomst.

HUISREGLEMENT YUST

Beste gast,

Hartelijk welkom bij Yust Antwerpen!

Wij wensen u vooreerst een aangenaam verblijf toe in ons uniek woonconcept in deze prachtige stad. Alle onze medewerkers staan klaar om u met raad en daad bij te staan tijdens uw verblijf.

Om uw verblijf en dat van andere gasten in Yust Antwerpen in goede banen te leiden, heeft het team van Yust Antwerpen een aantal huisregels opgesteld. Wij danken u om deze regels aandachtig en grondig na te lezen. Voor verdere informatie of inlichtingen kan u zich wenden tot onze medewerkers aan de receptie.

Alvast dank voor uw medewerking!

Algemeen (Long Stay gasten)

Het Huisreglement maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst die u met Yust Antwerpen sloot. Door de ondertekening van de huurovereenkomst verklaart u zich akkoord met het Huisreglement en verbindt u zich er toe dit te respecteren en te handelen als een goed huisvader.

Algemeen (short stay gasten)

Door de bevestiging van uw reservering verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het Huisreglement en verbindt u zich er toe dit te respecteren en te handelen als een goed huisvader.

Receptie

De receptie is dagelijks geopend van 7u00 tot 23u00. De aanwezige medewerkers beantwoorden uw vragen en bezorgdheden zo snel mogelijk.

De short stay gasten kunnen in- en uitchecken op de volgende tijdstippen:

 • op de aanvangsdatum van hun verblijf tussen 14u00 en 23u00;
 • op de einddatum van hun verblijf voor 11u00.

De Long Staygasten kunnen in- en uitchecken op de volgende tijdstippen:

 • op de aanvangsdatum van hun verblijf vanaf 17u00;
 • op de einddatum van hun verblijf tot 11u00.

Respect voor andere gasten en medewerkers van Yust Antwerpen

Respect is een basisbegrip in Yust Antwerpen. Wij vragen u dan ook om zowel uw medegasten als de medewerkers van Yust Antwerpen steeds met het nodige respect te behandelen. Intimidatie of geweld wordt niet getolereerd.

Gemeenschappelijke ruimtes, bijeenkomsten en geluidsoverlast

Het rustig genot overdag en de nachtrust van alle gasten is een prioriteit voor Yust Antwerpen.

U heeft vrije toegang tot de volgende gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw:

 • de volledige gelijkvloerse verdieping
 • de outdoor patio
 • het rooftop terrace
 • De fitness (verdiep +2)
 • De gemeenschappelijke keuken (verdiep +1)

Daarnaast is er voor de short staygasten op de hostelverdieping een gemeenschappelijke keuken en eetruimte voorzien, alsook een aparte zithoek.

Het gebruik van de in de gemeenschappelijke ruimtes aanwezige voorzieningen wordt ten zeerste aangemoedigd door Yust Antwerpen. Deze voorzieningen vormen als het ware een verlengstuk van uw privatief verblijf en fungeren als ontmoetingsplaats voor u en andere gasten.

Opdat alle gasten zo optimaal en aangenaam mogelijk gebruik kunnen maken van de gemeenschappelijke ruimtes vragen wij u om een aantal gebruiksregels eigen aan iedere ruimte te respecteren. De gebruiksregels worden in iedere ruimte afzonderlijk en duidelijk geafficheerd. Deze regels maken deel uit van onderhavig Huisreglement en dienen te allen tijde te worden gerespecteerd door u en uw gasten.

Wij danken u in ieder geval om de gemeenschappelijke delen telkens schoon en opgeruimd achter te laten. Bij gebreke hieraan zal Yust Antwerpen de schoonmaak- en opruimkosten integraal op u verhalen. Ook de kosten voor door u aangerichte schade worden integraal aan u doorgerekend. De schadevergoeding omvat de volledige reparatie- of opruimingskosten zoals geschat door een door partijen aangesteld expert of aannemer, met een minimale schadeforfait van 250,00 EUR.

Uw gasten zijn welkom in de gemeenschappelijke delen van Yust Antwerpen. Om overlast te vermijden, alsook om redenen van brandveiligheid, vragen wij u om vooraf aan de receptie van Yust Antwerpen mee te delen dat u een bijeenkomst wenst te organiseren met meer dan vijf externe gasten.

Om geluidsoverlast in de gemeenschappelijke delen te vermijden en hinder in de kamers en woonunits bezet door de andere gasten te voorkomen, dient u ongeacht het aantal externe gasten door u uitgenodigd, binnen in het gebouwrekening te houden met de volgende beperkingen:

 • zondag t.e.m. donderdag: geen bijeenkomsten of muziek in de gemene delen, waaronder de lobby de tuinpatio en het dakterras na 22u00;
 • vrijdag en zaterdag: geen bijeenkomsten of muziek in de gemene delen, waaronder de lobby de tuinpatio en het dakterras na 00u00.

Buiten het gebouwgeldt de Politiecodex van de stad Antwerpen. U kan deze raadplegen via http://www.gasboetes.be/wp-content/uploads/2013/04/Politiecodex-Antwerpen.pdf

Brandwegen en nooduitgangen

In het gebouw zijn de nodige brandwegen, -uitwegen en -trappen voorzien.

U gelieve geen zaken achter te laten in de buurt van deze brandwegen, -uitwegen en -trappen. Deze nooduitgangen dienen te allen tijde vrij en volledig toegankelijk tijdens een noodgeval. Het gebruik van nooduitgangen zonder dat er sprake is van een noodgeval is bovendien strikt verboden.

Voor het blokkeren van brandwegen, -uitwegen en -trappen of het gebruik van de nooduitgang zonder dat er sprake is van een noodgeval zal onmiddellijk een vergoeding van 150,00 EUR worden aangerekend. Dit geldt eveneens als een schending van het huisreglement op grond waarvan Yust Antwerpen de huurovereenkomst overeenkomstig artikel 22van de algemene voorwaarden eenzijdig mag beëindigen.

Roken, gebruik van vuur en brandalarm

Roken is in het volledige gebouw, zowel in de gemeenschappelijke delen als in de kamers en de woonunits, verboden. Dit verbod geldt eveneens voor elektronische sigaretten. Ook het gebruik van vuur of kaarsen in de kamers en woonunits, alsook in de gemeenschappelijke delen, is ten strengste verboden.

Indien u zou betrapt worden op roken, het gebruik van vuur of kaarsen, dan wel op het manipuleren van de rookdetectoren of het oneigenlijk gebruik van blusapparaten, wordt onmiddellijk een vergoeding van 150,00 EUR aangerekend. Dit geldt eveneens als een schending van het huisreglement op grond waarvan Yust Antwerpen de huurovereenkomst overeenkomstig artikel 22van de algemene voorwaarden eenzijdig mag beëindigen.

Illegale stoffen, drugs & wapens

Illegale stoffen, drugs en wapens in het gebouw brengen is ten strengste verboden en zal de Yust Antwerpen het recht geven om de huurovereenkomst overeenkomstig artikel 22van de algemene voorwaardenonmiddellijk eenzijdig te beëindigen. Yust Antwerpen zal bovendien de bevoegde autoriteiten op de hoogte brengen.

Ledenlobby

Yust Antwerpen verwelkomt u graag dagelijks van 7u00 tot 23u00 in de ledenlobby. De lobby is toegankelijk voor alle Long Stayhuurders en short staygasten en hun gasten. Wat betreft het uitnodigen van gasten verwijst Yust Antwerpen naar hetgeen is uiteengezet onder “Bijeenkomsten en geluidsoverlast”.

Aangezien de lobby voor iedere gast een ruimte moet zijn om te kunnen ontspannen en genieten, danken wij u deze schoon en opgeruimd te houden en het aanwezige meubilair correct te gebruiken.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegelaten in Yust Antwerpen.

Gebruik wifinetwerk [Check met DVG]

U kan tijdens uw verblijf gratis gebruik maken van het WIFI-netwerk van Yust Antwerpen. Aangezien het wifinetwerk voor alle gasten en bezoekers toegankelijk is, adviseren wij u om op al uw toestellen een antivirusapparaat en firewall te installeren.

Het is ten strengste verboden om pornografische of illegale websites te bezoeken, inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten, vertrouwelijke of gevoelige informatie te verspreiden. Algemeen is ieder strafbaar feit uiteraard ontoelaatbaar.

Om de kwaliteit van het wifinetwerk te kunnen garanderen, is het niet toegelaten om private netwerken of routers te gebruiken of te installeren.

Yust Antwerpen doet al het nodige om de werking en de toegang tot het wifinetwerk te allen tijde te garanderen. Omwille van technische of andere storingen kan een (tijdelijke) onbeschikbaarheid evenwel niet worden uitgesloten. Het gebruik van het wifinetwerk van Yust Antwerpen gebeurt op uw eigen verantwoordelijkheid. Yust Antwerpen is niet aansprakelijk voor schade, verlies of kasten ten gevolge van eventuele onbeschikbaarheid van het wifinetwerk.

Verloren voorwerpen

Controleer bij het verlaten van uw kamer, woonunit(s) of het gebouw telkens zorgvuldig of u niets heeft achtergelaten. Wij vragen u bovendien met aandrang om geen waardevolle zaken achter te laten.

Voorwerpen die worden teruggevonden in de kamers, de woonunits of de gemeenschappelijke delen van het gebouw worden gedurende drie maanden na de check-out bewaard door Yust Antwerpen. Indien u iets heeft achtergelaten of verloren kan u de receptie van Yust Antwerpen zowel tijdens als tot drie maanden na uw verblijf contacteren met een beschrijving van het voorwerp. Indien het voorwerp werd teruggevonden, tracht Yust Antwerpen u dit veilig terug te bezorgen. Na de periode van drie maanden wordt Yust Antwerpen eigenaar van deze voorwerpen.

Aansprakelijkheid

Het aansprakelijkheidsbeleid van Yust Antwerpen wordt omstandig omschreven in de algemene voorwaarden gehecht aan (i) de huurovereenkomst voor de Long Stayhuurders en (ii) de reserveringsbevestiging voor deshort staygasten.

Wijzigingen

Yust Antwerpen kan het Huisreglement op ieder ogenblik wijzigen. Indien deze wijzigingen plaatsvinden tijdens uw verblijf, brengt Yust Antwerpen de meest actuele en gewijzigde versie per e-mail aan u ter kennis. Vanaf deze kennisgeving komt het gewijzigde Huisreglement integraal in de plaats van de voorgaande versie.

Privacy

Yust Antwerpen beschikt over een privacy en cookiebeleid. U kan deze raadplegen op de website www.yust.be. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt overeenkomstig dit privacybeleid.

Aanvullende Diensten

Yust Antwerpen biedt de hiernavolgende Aanvullende Diensten aan. Deze diensten worden naargelang het geval (i) gratis ter beschikking gesteld, dan wel (ii) maandelijks afgerekend aan de gebruiker.

In de gemeenschappelijke ruimtes waarin bepaalde diensten worden aangeboden, worden gebruiksregels en gebruiksinstructies geafficheerd. Deze regels maken deel uit van onderhavig Huisreglement en dienen te allen tijde te worden gerespecteerd door u en uw gasten.

Indien u gebruik maakt van diensten aangeboden door externe partijen – zelfs indien deze worden aangemoedigd door Yust Antwerpen – dient u de algemene voorwaarden en/of het gebruiksreglement van deze externe partijen te respecteren. Yust Antwerpen kan hiervoor onder geen beding worden aangesproken door een externe partij, noch door de gebruiker.

Koffie, thee en water

Yust Antwerpen biedt in de lobby gratis koffie, thee en water aan aan Long Stayhuurders en short staygasten. Deze dranken zijn te consumeren in de lobby. U mag deze niet meenemen naar de woonunit(s) of buiten het gebouw.

Ontbijt

Het ontbijt wordt dagelijks van 7u00 tot 10u30 geserveerd in het restaurant op de gelijkvloerse verdieping.

Vergaderzaal (CR1)

Yust Antwerpen stelt één vergaderzaal ter beschikking van de Long Stayhuurders. Per gehuurde woonunit heeft de huurder per maand recht op één uur gratis gebruik van de vergaderzaal.

De Long Stayhuurders kunnen de vergaderzaal reserveren bij de receptie.

Aan de gebruikers van de vergaderzaal wordt gratis koffie, thee en water ter beschikking gesteld. Iedere gebruiker bewaart de orde en netheid in de vergaderzaal. Vuile glazen en koppen worden na het gebruik van de vergaderzaal door Yust Antwerpen afgeruimd.

Printer

Long Stay huurders en short staygastenkunnen gebruik maken van een printer die ter hoogte van de receptie ter beschikking wordt gesteld.

Bringme

In de inkomruimte van Yust Antwerpen worden 20 Bringme boxen voorzien.

Iedere Long Stay huurder of short staygast kan gratis een lidmaatschap aangaan met Bringme.

De algemene voorwaarden en het gebruikersreglement van Bringme zijn van toepassing op dit lidmaatschap en het gebruik van de Bringme boxen. U bent als gebruiker de enige contractspartij van Bringme en ook als enige verantwoordelijk voor het correct gebruik van de Bringme boxen. Yust Antwerpen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor foutief gebruik, schade aan de Bringme boxen of verlies van brieven of pakjes.

Wasmachines / Laundromat

Iedere Long Stay huurder of Short Stay gast kan tegen betaling gebruik maken van de wasmachines. Het gebruik van de droogkast is gratis.

Long Stay huurders kunnen de wasmachines activeren met hun Key Card. De kosten voor dit gebruik worden maandelijks afgerekend.

Short stay huurders kunnen bij de receptie een badge aankopen.

U dient de wasmachines en droogkasten op een correcte manier te gebruiken en de producten te gebruiken die door Yust Antwerpen ter beschikking worden gesteld. Yust Antwerpen is niet aansprakelijk voor schade aan kleding ingevolge foutief gebruik van de wasmachine of het gebruik van onaangepaste wasproducten.

Iedere storing dient onmiddellijk te worden gemeld aan Yust Antwerpen.

Afvallokaal

Op de gelijkvloerse verdieping van Yust Antwerpen bevindt zich een afvallokaal dat toegankelijk is voor de Long Stayhuurders. In dit lokaal zijn containers voorzien voor restafval, karton, Glas, plastiek & PMD.

De Long Stay huurder staat zelf in voor het beheer en het sorteren van zijn afval in de gehuurde woonunit(s).

Indien de Long Stay huurder tijdens zijn verblijf opteert voor Supplement 2 “Wekelijkse schoonmaakservice”, zal het gesorteerde afval worden opgehaald door de schoonmaakdienst.

Indien de Long Stayhuurder geen gebruik maakt van Supplement 2 “Wekelijkse schoonmaakservice” brengt hij dit zelf dit op regelmatige tijdstippen naar het afvallokaal. Het glasafval dient te worden gedeponeerd in de daartoe voorzien glascontainer in de Boomgaardstraat.

Parking

Yust Antwerpen beschikt over 15 dagparkeerplaatsen die ter plaatse aan de receptie kunnen worden gereserveerd.

Yust Antwerpen is niet verantwoordelijk voor diefstal, inbraak in uw wagen of iedere gebeurlijke schade.

Get in touch

Need some more information? Happy to help! Call for free, or shoot an e-mail.

+32 3 302 30 20

antwerp@yust.be

Coveliersstraat 2,
2600 Antwerp, Belgium